Subscribe to RSS - 寧夏

您在這裡

寧夏

馬啟智

漢語拼音
Ma Qizhi
性別 年齡
種族
回族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/9
出生地
政黨 入黨時間
1972
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

楊志文

漢語拼音
Yang Zhiwen
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/05
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙濤

漢語拼音
Zhao Tao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

胡建忠

漢語拼音
Hu JianZhong
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1980/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.高級會計師。

楊發明

漢語拼音
Yang FaMing
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉強

漢語拼音
Lliu Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1993/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬漢成

漢語拼音
Ma Hancheng
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王紫雲

漢語拼音
Wang ZiYun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李澤峰

漢語拼音
Li Zefeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1982/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳岩峻

漢語拼音
Wu YanJun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1961 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面