Subscribe to RSS - 諸城

您在這裡

諸城

徐元鴻

漢語拼音
Xu Yuanhong
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
西安政治學院兼職教授

杜江

漢語拼音
Du Jiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫繼業

漢語拼音
Sun Jiye
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1990/2加入民革。

劉海泉

漢語拼音
Liu Haiquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉實

漢語拼音
Liu Shi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1976/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/09
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

許傳智

漢語拼音
Xu Chuanzhi 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王邊疆

漢語拼音
Wang Bianjiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮建華

漢語拼音
Feng Jianhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

武玉德

漢語拼音
Wu Yude
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1973/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張華臣

漢語拼音
Zhang Huachen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面