Subscribe to RSS - 蓬溪

您在這裡

蓬溪

鄧修明

漢語拼音
Deng Xiuming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

何清成

漢語拼音
He Qingcheng
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄧昌友

漢語拼音
Deng Changyou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1968/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註