Subscribe to RSS - 渠縣

您在這裡

渠縣

任珠峰

漢語拼音
Ren Zhufeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1970 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1993/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級經濟師、工程師。留學英國

劉江

漢語拼音
Liu Jiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王江平

漢語拼音
Wang Jiangping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

石啟榮

漢語拼音
Shi Qirong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1929 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李屹

漢語拼音
Li Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
生於新疆阿克蘇

于桑

漢語拼音
Yu sang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1917 / 6
死亡
2008 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1936/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"原名郁朝貴 "

胡永柱

漢語拼音
Hu Yongzhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1962/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註