Subscribe to RSS - 莆田

您在這裡

莆田

學誠

漢語拼音
Xue Cheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1966 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃志祥

漢語拼音
Huang ZhiXiang
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

佘魯林

漢語拼音
She LuLin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡文容

漢語拼音
Hu WenRong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1990/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李德金

漢語拼音
Li Dejin
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳肇雄

漢語拼音
Chen Zhaoxiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1985/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

周天鴻

漢語拼音
Zhou Tianhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
其他
留學國家
其他
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1976/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林元和

漢語拼音
Lin Yuanhe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

林文肯

漢語拼音
Lin Wenken
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李祖可

漢語拼音
Li Zuke
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1996/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三學社社員

頁面