Subscribe to RSS - 孟縣

您在這裡

孟縣

白尚成

漢語拼音
Bai Shangcheng
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳強

漢語拼音
Chen Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1975/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張小素

漢語拼音
Zhang Xiaosu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

丁澤生

漢語拼音
Ding Zesheng
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1963/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

侯伍杰

漢語拼音
Hou Wujie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2004年12月9日,因涉嫌受賄,構成嚴重違法違紀,被停職並立案查處。2006年09月18日,北京市第二中級法院經公開開庭審理,遂依法以受賄罪判處有期徒刑十一年。

荊福生

漢語拼音
Jing Fusheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註
2005年10月,被中央紀委“雙規”。 2007年9月14日,福建省委原常委、宣傳部長荊福生受賄案一審宣判,浙江省溫州市中級法院依法以受賄罪判處荊福生無期徒刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產。