Subscribe to RSS - 大興

您在這裡

大興

誾柏

漢語拼音
Yin Bai
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1969 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.二級大檢察官。 2.納西族。

曹軼歐

漢語拼音
Cao Yiou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
短期進修
留學國家
俄國
出生
1903 / 1
死亡
1989
祖籍
專業頭銜 參加工作
1926
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1926
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名曹蕙芬、曹淑英、曾用名林康、林娜

張廣有

漢語拼音
Zhang Guang You
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1923 / 4
死亡
2016 / 5
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1939/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1940/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

賈春旺

漢語拼音
Jia Chunwang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1964/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1962/9
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
"總警監警銜 一級大檢察官 "