Subscribe to RSS - 通化

您在這裡

通化

張晶瑩

漢語拼音
Zhang Jingying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

袁家軍

漢語拼音
Yuan Jiajun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李永泰

漢語拼音
Li Yongtai
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1928 / 11
死亡
2015 / 10
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1945
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1946
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫魁文

漢語拼音
Sun Kuiwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1938 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1960/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註