Subscribe to RSS - 台南

您在這裡

台南

江利平

漢語拼音
Jiang LiPing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

許沛

漢語拼音
Xu Pei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1985/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.台盟。 2.助理統計師。

蘇輝

漢語拼音
Su Hui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1975/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.具中共與台盟黨籍。 2.高級會計師。

黃志賢

漢語拼音
Huang Zhixian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1975/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.高級會計師。

蔡嘯

漢語拼音
Cai Xiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗
留學國家
出生
1919
死亡
1990 / 1
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1937
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

汪毅夫

漢語拼音
Wang Yifu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1950 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1969/3
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1990/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
臺台灣民主自治同盟

林文漪

漢語拼音
Lin Wenyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1944 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1968/2
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1990/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
台盟,工學博士,生於山東青島