Subscribe to RSS - 姜堰

您在這裡

姜堰

朱林森

漢語拼音
Zhu Linsen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1978 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2003/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

秦樹桐

漢語拼音
Qin Shutong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔣開喜

漢語拼音
Jiang Kaixi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1982
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註
享受國務院批准的政府特殊津貼

湯立斌

漢語拼音
Tang Libin 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1975 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張桃林

漢語拼音
Zhang Taolin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1985/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
九三

姜永榮

漢語拼音
Jiang Yongrong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 10
死亡
2002 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註