Subscribe to RSS - 濱州

您在這裡

濱州

尚斌義

漢語拼音
Shang Binyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1989
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級經濟師

李樂民

漢語拼音
Li Lemin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975年3月
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王偉

漢語拼音
Wang We
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1976 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1997/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

寧高寧

漢語拼音
Ning Gaoning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李法泉

漢語拼音
Li Faquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬建堂

漢語拼音
Ma Jiantang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張行湘

漢語拼音
Zhang Xingxiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註