Subscribe to RSS - 唐河

您在這裡

唐河

唐宏光

漢語拼音
Tang HongGuang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921 / 9
死亡
2018 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

魏凱江

漢語拼音
Wei KaiJiang
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1918 / 9
死亡
2017 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李清和

漢語拼音
Li Chinghe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李海洋

漢語拼音
Li Haiyang 
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

鄭新立

漢語拼音
Zheng Xinli
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王富玉

漢語拼音
Wang Fuyu
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
法學碩士,管理學博士