Subscribe to RSS - 扶風

您在這裡

扶風

袁占亭

漢語拼音
Yuán ZhànTíng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1983/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王瀾明

漢語拼音
Wang Lanming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅振江

漢語拼音
Luo Zhenjiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙德全

漢語拼音
Zhao Dequan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1947 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註