Subscribe to RSS - 芷江

您在這裡

芷江

張霞

漢語拼音
Zhang Xia
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1973 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民族:侗族 2.2015年獲全國優秀縣委書記

戚和平

漢語拼音
Qi Heping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1947 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註