Subscribe to RSS - 雲南

您在這裡

雲南

高曉宇

漢語拼音
Gao Xiaoyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1961/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民盟

江巴吉才

漢語拼音
Jiangba Jicai
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王義明

漢語拼音
Wang Yiming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧邦正

漢語拼音
Lu Bangzheng
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1937 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1960/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"種族:彝族 政黨:民革"

楊福生

漢語拼音
Yang Fusheng
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982年8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.哈尼族。

和段琪

漢語拼音
He Duanqi
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
納西族

曹建方

漢語拼音
Cao Jianfang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1980/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/7
共青團
特殊關係 備註
高級會計師、高級經濟師

彭貴和

漢語拼音
Peng Guihe
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1926 / 12
死亡
2000 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1952/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1954/11
共青團
特殊關係 備註
曾用名彭小憨

劉謙

漢語拼音
Liu Qian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1956 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1974/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

艾思奇

漢語拼音
Ai Siqi
性別
年齡
種族
蒙古族
最高學歷 留學經驗
學位
留學國家
日本
出生
1910 / 3
死亡
1966 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1935/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名李生萱

頁面