Subscribe to RSS - 雲南

您在這裡

雲南

倪慧芳

漢語拼音
Ni Huifang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969/2
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民盟

白成亮

漢語拼音
Bai Chengliang
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
種族:哈尼族

王學智

漢語拼音
Wang Xuezhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅黎輝

漢語拼音
Luo Lihui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:中國民主促進會

馬開賢

漢語拼音
Ma Kaixian
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/12
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:無黨派

邵博文

漢語拼音
Shao Bowen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1947 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/10
共青團
特殊關係 備註
副研究員

高曉宇

漢語拼音
Gao Xiaoyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1961/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民盟

江巴吉才

漢語拼音
Jiangba Jicai
性別
年齡
種族
藏族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王義明

漢語拼音
Wang Yiming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1966/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盧邦正

漢語拼音
Lu Bangzheng
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1937 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1960/9
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"種族:彝族 政黨:民革"

頁面