Subscribe to RSS - 雲南

您在這裡

雲南

趙廷光

漢語拼音
Zhao Tingguang
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1931 / 8
死亡
2020 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1955
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
瑤族

姜興長

漢語拼音
Jiang Xingchang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱啟

漢語拼音
Zhu Qi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1960/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊健強

漢語拼音
Yang Jianqiang
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1971/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
白族

李嘉廷

漢語拼音
Li Jiating
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1964/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
彝族;高級工程師

普朝柱

漢語拼音
Pu Chaozhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1929 / 8
死亡
2002 / 6
祖籍
專業頭銜 參加工作
1947/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面