Subscribe to RSS - 肅寧

您在這裡

肅寧

王偉

漢語拼音
Wang Wei
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1920 / 2
死亡
2017 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

宋金剛

漢語拼音
Song Jingang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
短期進修
留學國家
西歐
出生
1944 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1970/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡繼宗

漢語拼音
Hu Jizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1920 / 5
死亡
1974 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

付雙建

漢語拼音
Fu Shuangjian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1953 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1969/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王玉慶

漢語拼音
Wang Yuqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註