Subscribe to RSS - 鄆城

您在這裡

鄆城

張建春

漢語拼音
Zhang Jianchun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/09
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

房靈敏

漢語拼音
Fang Lingmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳進行

漢語拼音
Chen Jinxing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉華

漢語拼音
Liu Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬興瑞

漢語拼音
Ma Xingrui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1988/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊建亭

漢語拼音
Yang Jianting
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1948 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1969/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"秘書幫,濟南軍區政治部秘書長(1995-1997/10),國家體委副主任(徐寅生)秘書(1977/2-1979) "

尚勇

漢語拼音
Shang Yong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1973/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張龍之

漢語拼音
Zhang Longzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1947 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/7
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張成義

漢語拼音
Zhang Chengyi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1945 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註