Subscribe to RSS - 鳳城

您在這裡

鳳城

盧曉光

漢語拼音
Lu Xiaoguang
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1974
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
政黨:民革

關強

漢語拼音
Guan Qiang 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

柯炳生

漢語拼音
Ke Bingsheng 
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1984/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/1
共青團
特殊關係 備註

劉瀾波

漢語拼音
Liu Lanbo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1904
死亡
1982 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1928/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名劉玉田,字瀾波,曾用名劉烈、劉蘭坡

劉安東

漢語拼音
Liu Andong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1946 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳曉青

漢語拼音
Wu Xiaoqing
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1973/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1995/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民建成員

黃躍金

漢語拼音
Huang Yuejin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註