Subscribe to RSS - 揭西

您在這裡

揭西

張少康

漢語拼音
Zhang Shaokang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1988/07
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2004.3加入民革

陳春聲

漢語拼音
Chen ChunSheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

溫國輝

漢語拼音
Wen Guohui 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

池志雄

漢語拼音
Chi Zhixiong
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

林生珠

漢語拼音
lin sheng zhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1945 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李克農

漢語拼音
Li Kenong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1968/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級關務監督

張紀南

漢語拼音
Zhang Jinan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1974/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1978/2
共青團
副局級以上
特殊關係 備註