Subscribe to RSS - 東方

您在這裡

東方

關進平

漢語拼音
Guan Jinping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1989
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊堅

漢語拼音
Yang Jian
性別 年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1977/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

張力夫

漢語拼音
Zhang Lifu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1969/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/3
共青團
特殊關係 備註
講師

鐘文

漢語拼音
Zhong Wen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1946 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/1
共青團
特殊關係 備註

鍾文

漢語拼音
Zhong Wen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1946 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註