Subscribe to RSS - 奉化

您在這裡

奉化

周成方

漢語拼音
Zhou Chengfeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/04
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/07
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

毛信賢

漢語拼音
Mao Xinxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1966/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/2
共青團
特殊關係 備註

謝茹

漢語拼音
Xie Ru
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1990/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
無黨派

任國章

漢語拼音
Ren Guozhang
性別
年齡
種族
壯族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1911
死亡
1996 / 1
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1932/11
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"曾用名任國璋; 大校軍銜"

吳亮平

漢語拼音
Wu Liangping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1908
死亡
1986 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1927
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
又名吳黎平,曾用名良平、亮萍、理屏

汪明章

漢語拼音
Wang Mingzhang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1939 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1958/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

沈紅光

漢語拼音
Shen Hongguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

董君舒

漢語拼音
Dong Junshu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1949 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1981/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註