Subscribe to RSS - 淮陰

您在這裡

淮陰

盧新寧

漢語拼音
Lu Xinning
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔣文蘭

漢語拼音
Jiang Wenlan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
研究員草原科學專業,農學博士,研究員,博士生導師。

孟曉駟

漢語拼音
Meng Xiaosi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
生於上海

孫曉駟

漢語拼音
Sun Xiaosi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1956 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/7
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

羅涵先

漢語拼音
Luo Hanxian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1922 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王武龍

漢語拼音
Wang Wulong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1942 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1967/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註