Subscribe to RSS - 張家口

您在這裡

張家口

王峰

漢語拼音
Wang Feng
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/10
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉見明

漢語拼音
Liu JianMing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1991/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓勝延

漢語拼音
Han Shengyan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張俊芳

漢語拼音
Zhang Junfang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
其他
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/10
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民進成員