Subscribe to RSS - 重慶

您在這裡

重慶

劉昌林

漢語拼音
Liu Changlin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1962 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級經濟師。

羅長坤

漢語拼音
Luo Zhangkun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

袁野

漢語拼音
Yuan Ye
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級審計師

羅強

漢語拼音
Luo Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1982/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

胡宏

漢語拼音
Hu Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1918
死亡
2007 / 2
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"上海持志學院肄業 "

楊德福

漢語拼音
Yang Defu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1937 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1956/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1959/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
生於貴州貴陽