Subscribe to RSS - 泗洪

您在這裡

泗洪

高登榜

漢語拼音
Gao Dengbang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨 入黨時間
1985/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

宋丹

漢語拼音
Song Dan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

田維謙

漢語拼音
Tian Weiqian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1949 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1965/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王東華

漢語拼音
Wang Doinghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/8
共青團
副局級以上
特殊關係 備註