Subscribe to RSS - 五河

您在這裡

五河

徐建

漢語拼音
Xu Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1964
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

周越池

漢語拼音
Zhou Yuechi
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1928
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1944
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮崇泰

漢語拼音
Feng Chongtai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註