Subscribe to RSS - 越西

您在這裡

越西

饒開勳

漢語拼音
Rao Kaixun
性別
年齡
種族
回族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2019年7月31日,因嚴重違紀,被責令辭去第十三屆全國人民代表大會代表職務。

曲木史哈

漢語拼音
Qumu Shiha
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.彝族。

張作哈

漢語拼音
Zhang Zuoha
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
種族:彝族