Subscribe to RSS - 雲南

您在這裡

雲南

唐源

漢語拼音
Tang Yuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1977 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1999/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2003/2
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

徐彬

漢語拼音
Xu Bin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/3
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民盟盟員。

陳玉侯

漢語拼音
Chen Yuhou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/11
共青團
正副處級
特殊關係 備註

李正陽

漢語拼音
Li Zhengyang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊保建

漢語拼音
Yang BaoJian
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.白族。 2.民革黨員。

李瑪琳

漢語拼音
Li MaLin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
民進

和良輝

漢語拼音
He Lianghui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

范華平

漢語拼音
Fan Huaping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李定達

漢語拼音
Li Dingda
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1974/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉建華

漢語拼音
Liu Jianhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1984 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面