Subscribe to RSS - 黎城

您在這裡

黎城

王學東

漢語拼音
Wang Xuedong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1953 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

申聯彬

漢語拼音
Shen Lianbin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1970/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中央黨校在職研究生學歷

劉向東

漢語拼音
Liu Xiangdong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1938 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1964/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註