Subscribe to RSS - 鄭州

您在這裡

鄭州

施一公

漢語拼音
Shi YiGong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1967 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱學慶

漢語拼音
Zhu XueQing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
短期進修
留學國家
美國
出生
1964 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

山紅紅

漢語拼音
Shan Honghong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
其他
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

馬宜明

漢語拼音
Ma yiming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李春生

漢語拼音
Li ChunSheng 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

田源

漢語拼音
Tian Yuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
北美洲
出生
1954 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

賀化

漢語拼音
He Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

喬清晨

漢語拼音
Qiao Qingchen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1956/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

閻海旺

漢語拼音
Yan Haiwang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1965/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註