Subscribe to RSS - 齊河

您在這裡

齊河

趙延慶

漢語拼音
Zhao YanQing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.民建成員。

昌業廷

漢語拼音
Chang Yeting 
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

鄧小冬

漢語拼音
Deng Xiaodong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/5
共青團
正副處級
特殊關係 備註

張學兵

漢語拼音
Zhang Xuebing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1972/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂登明

漢語拼音
Lu Denming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1964/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1964年8月参加中國人民解放軍

洪毅

漢語拼音
Hong Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1969/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"博士導師 國務院政府特殊津貼獲得者,國家有突出貢獻的中青年優秀專家"

徐師樵

漢語拼音
Xu Shiqiao
性別 年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
留學國家
出生
1938 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李其炎

漢語拼音
Li Qiyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1938 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1963/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1961/11
共青團
正副處級
特殊關係 備註