Subscribe to RSS - 公主嶺

您在這裡

公主嶺

孫誠誼

漢語拼音
Sun ChengYi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/7
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間
1997/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.中共、致公黨黨員

曹宇光

漢語拼音
Cao Yuguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉振宇

漢語拼音
Liu Zhenyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬俊清

漢語拼音
Ma Jungqin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
經濟學博士

王守海

漢語拼音
Wang Shouhai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1943 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王金山

漢語拼音
Wang Jinshan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"1.職級:正省級 2.地方幹部(吉、浙、皖)代表人物