Subscribe to RSS - 江蘇

您在這裡

江蘇

龍翔

漢語拼音
Long Xiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉以安

漢語拼音
Liu YiAn
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

田湘利

漢語拼音
Tian XiangLi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

沙聞麟

漢語拼音
Sha WenLin
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張國華

漢語拼音
Zhang GuoHua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡道才

漢語拼音
Hu DaoCai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉華

漢語拼音
Liu Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1986/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳洪彪

漢語拼音
Wu Hongbiao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/05
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

朱曉進

漢語拼音
Zhu Xiaojin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/03
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

范燕青

漢語拼音
Fan Yanqing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1980/06
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1971/07
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面