Subscribe to RSS - 江蘇

您在這裡

江蘇

沈金強

漢語拼音
Shen JinQiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

謝心澄

漢語拼音
Xie XinCheng
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1959 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

黃煒

漢語拼音
Huang Wei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

顧念祖

漢語拼音
Gu Nianzu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1929 / 5
死亡
2018 / 3
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

許宏才

漢語拼音
Xu HongCai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅華

漢語拼音
Fu Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1993/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

雙傳學

漢語拼音
Shuang Chuanxue
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1991/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

錢洪山

漢語拼音
Qian HongShan
性別
年齡
種族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張鎖明

漢語拼音
Zhang SuoMing
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1959
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

葛曉燕

漢語拼音
Ge Xiaoyan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/07
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面