Subscribe to RSS - 江蘇

您在這裡

江蘇

魯曼

漢語拼音
Lu Man
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1985 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2009/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2010/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

袁方

漢語拼音
Yuan Fang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1987 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
2010/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2013/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陸峰

漢語拼音
Lu Feng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1996/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1.高級記者。

潘文卿

漢語拼音
Pan WenQing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
2002/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1.會計師。

林小異

漢語拼音
Lin XiaoYi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1979 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2001/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

習驊

漢語拼音
Xi Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

許令妊

漢語拼音
Xu Lingren
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1929
死亡
2018 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨 入黨時間
ㄓㄢ
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

戴克維

漢語拼音
Dai KeWei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

呂虹

漢語拼音
Lu Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
加拿大僑眷

賴明

漢語拼音
Lai Ming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1974
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.九三學社成員。

頁面