Subscribe to RSS - 雙峰

您在這裡

雙峰

賀江波

漢語拼音
He Jiangbo
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1954 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鄧智毅

漢語拼音
Deng ZhiYi
性別
年齡
種族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

喻頂成

漢語拼音
Yu Dingcheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
西歐
出生
1963 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/08
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

康義

漢語拼音
Kang Yi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

謝和平

漢語拼音
Xe Heping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/09
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
中國工程院院士

蔡和森

漢語拼音
Cai Hesen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1895 / 3
死亡
1931 / 8
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1921/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"原雙姓蔡林,名和仙,字潤寰,號澤膺,學名蔡林彬,筆名和森 "

蔡暢

漢語拼音
Cai Chang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1900 / 5
死亡
1990 / 9
祖籍
專業頭銜 參加工作
1922
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1923
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
葛健豪(1865年9月-1943年3月16日 ),原名葛蘭英,湖南雙峰縣荷葉桂林堂人。中國女權運動領袖,教育家。

賀賢書

漢語拼音
He Xianshu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1947 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1966/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1969/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

熊清泉

漢語拼音
Xiong Qingquan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1927 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1949/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1949/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註