Subscribe to RSS - 江西

您在這裡

江西

吳曉軍

漢語拼音
Wu XiaoJun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1988/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

盛治華

漢語拼音
Sheng ZhiHua
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1916
死亡
2017 / 2
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1929
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1931
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

肖鵬

漢語拼音
Xiao Peng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1919 / 11
死亡
2016 / 12
祖籍
專業頭銜 參加工作
1933
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1933
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李小三

漢語拼音
Li Xiaosan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李利

漢語拼音
Li Li
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1981/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

徐南凱

漢語拼音
Xu Nankai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1980/8
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳志剛

漢語拼音
Chen Zhigang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1960 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1978/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳小平

漢語拼音
Chen Xiaoping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉衛平

漢語拼音
Liu Weiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1977/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鍾登華

漢語拼音
Zhong Denghua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1988/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1997/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面