Subscribe to RSS - 膠州

您在這裡

膠州

鮑迎祥

漢語拼音
Bao Yingxiang
性別 年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姜傑

漢語拼音
Jiang Jie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡善亭

漢語拼音
Hu Shanting
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李兆前

漢語拼音
Li Zhaoqian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
美國
出生
1962 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

鮑志強

漢語拼音
Bao Zhiqiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
"中央黨校在職研究生班科學社會主義專業畢業 黨校研究生學歷 遼寧團省委書記 共青團中央常委"

臧勝業

漢語拼音
Zang Shengye
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1951 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/6
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/7
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張文台

漢語拼音
Zhang Wentai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
留學國家
出生
1942 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1958
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

傅杰

漢語拼音
Fu Jie
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1935 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953/8
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

張連忠

漢語拼音
Zhang Lianzhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1931 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1947/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1948/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
海軍上將軍銜