Subscribe to RSS - 彰化

您在這裡

彰化

江爾雄

漢語拼音
Jiang ErXiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1967 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.台灣民主自治同盟盟員。

張克輝

漢語拼音
Zhang Kehui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1928 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1948/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名:張有義;同時為"臺盟"成員