Subscribe to RSS - 青田

您在這裡

青田

朱奕龍

漢語拼音
Zhu YiLong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1986/7
出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

陳鐵雄

漢語拼音
Chen TieXiong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳鵬飛

漢語拼音
Wu Pengfei
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/07
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳晶

漢語拼音
Wu Jing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
義大利僑眷

陳海峰

漢語拼音
Chen Haifeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/2
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陳慕華

漢語拼音
Chen Muhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1921 / 6
死亡
2011 / 5
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註