Subscribe to RSS - 蓋州

您在這裡

蓋州

張成中

漢語拼音
Zhang Chengzhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1993/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫大光

漢語拼音
Sun Daguang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1971 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
副研究員

張毓茂

漢語拼音
Zhang Yumao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1935 / 6
死亡
2019 / 2
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
非中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1984年3月加入民盟

邵鴻

漢語拼音
Shao Hong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1.九三學社

韓東太

漢語拼音
Han Dongtai
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1960 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

范繼英

漢語拼音
Fan Jiying
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1982/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/4
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

吳家民

漢語拼音
Wu Jiamin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1932
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1947/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1950
共青團
特殊關係 備註

邴志剛

漢語拼音
Bing Zhigang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1975/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

姚志平

漢語拼音
Yao Zhiping
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1957 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1975/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/3
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

李延芝

漢語拼音
Li Yanzhi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1950 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/11
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面