Subscribe to RSS - 定州

您在這裡

定州

馬國強

漢語拼音
Ma Guoqiang
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1. 副教授、高級會計師 2. 有報導傳言馬國強因防疫不力,才在2020/2卸任湖北省武漢市市委書記

辛旗

漢語拼音
Xin Qi
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張志輝

漢語拼音
Zhang Zhihui 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馬國強

漢語拼音
Ma Guoqiang
性別
年齡
種族
回族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
美國
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1985/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

孫志遠

漢語拼音
Sun Zhiyuan
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
學位
留學國家
俄國
出生
1911 / 10
死亡
1966 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1930
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
原名孫秉哲,又名宋耀祖,曾用名孫國鈺、孫健

孫曉群

漢語拼音
Sun Xiaoqun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1944 / 7
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1967/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉健生

漢語拼音
Liu Jiansheng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1944 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

劉敬民

漢語拼音
Liu Jingmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/3
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

由喜貴

漢語拼音
You Xigui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1958/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1960/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註