Subscribe to RSS - 上海市

您在這裡

上海市

庄公惠

漢語拼音
Zhuang Gonghui
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1937 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨 入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊曉渡

漢語拼音
Yang Xiaodu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1953 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1970/5
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1973/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

馮國勤

漢語拼音
Feng Guoqin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1948 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1969/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
另一個專業頭銜:中學一級教師

陳德銘

漢語拼音
Chen Deming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1949 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1969/4
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
"職級:正部級 專業頭銜:工程技術(農機)人員(當官前) "

周濟

漢語拼音
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
學位
留學國家
其他
出生
1946 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

吳學謙

漢語拼音
Wu Xueqian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗
留學國家
出生
1921 / 12
死亡
2008 / 4
祖籍
專業頭銜 參加工作
1938/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1939/5
共青團
特殊關係 備註

頁面