Subscribe to RSS - 永吉

您在這裡

永吉

常培忠

漢語拼音
Chang Peizhong
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1987/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年獲全國優秀縣委書記

王志厚

漢語拼音
Wang Zhihou
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/06
共青團
正副處級
特殊關係 備註

劉連舸

漢語拼音
Liu Liange
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1987
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

汪洋湖

漢語拼音
Wang Yanghu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗 留學國家
出生
1943 / 4
死亡
2013 / 7
祖籍
專業頭銜 參加工作
1960/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1966/5
共青團
正副處級
特殊關係 備註

謝德財

漢語拼音
Xie Decai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1933 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作
1950/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1953
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
1996年7月退役

吳廣才

漢語拼音
Wu Guangcai
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1939 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1956/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1956/9
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

趙南起

漢語拼音
Zhao Nanqi
性別
年齡
種族
其他種族
最高學歷
大學專科
留學經驗
留學國家
出生
1927 / 4
死亡
2018 / 6
祖籍
專業頭銜
上將
參加工作
1945/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1947/2
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
朝鮮族