Subscribe to RSS - 江蘇

您在這裡

江蘇

儲永宏

漢語拼音
Chu Yonghong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1986/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
高級會計師、審計師

夏心旻

漢語拼音
Xia Xinmin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1965 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1985/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

藺濤

漢語拼音
Lin Tao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1968 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

康濤

漢語拼音
Kang Tao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1984/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

韓立明

漢語拼音
Han Liming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1964 / 9
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1984/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1986/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王道席

漢語拼音
Wang Douxi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1996/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蔡麗新

漢語拼音
Cai Lixin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1971 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1994/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1992/10
共青團
正副處級
特殊關係 備註

倪强

漢語拼音
Ni Qiang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1966 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1987/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王旭

漢語拼音
Wang Xu
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王旭

漢語拼音
Wang Xu
性別
年齡
種族
滿族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1970 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1992/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1991/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面