Subscribe to RSS - 江蘇

您在這裡

江蘇

宗明

漢語拼音
Zhong Ming
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1983/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

劉會軍

漢語拼音
Liu Huijun
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1981/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/04
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

胡世忠

漢語拼音
Hu Shizhong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/05
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/06
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王篤波

漢語拼音
Wang DuBo
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1979 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
副局級以上
特殊關係 備註

魯曼

漢語拼音
Lu Man
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1985 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2009/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2010/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

袁方

漢語拼音
Yuan Fang
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1987 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
2010/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2013/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

陸峰

漢語拼音
Lu Feng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1974 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1996/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1996/1
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1.高級記者。

潘文卿

漢語拼音
Pan WenQing
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1980 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
2002/10
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2001/11
共青團
副局級以上
特殊關係 備註
1.會計師。

林小異

漢語拼音
Lin XiaoYi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1979 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2001/9
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1998/7
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

習驊

漢語拼音
Xi Hua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面