Subscribe to RSS - 榮成

您在這裡

榮成

李岩岩

漢語拼音
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1969入伍
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年,60歲的李岩岩,已到正軍級最高服役年齡,卸任總装司令部副參謀長一職。

劉德偉

漢語拼音
Liu Dewei
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋景原

漢語拼音
Song Jingyuan
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1957 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1979/1
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

曲新勇

漢語拼音
Qu Xinyong
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
大校。 全國抗震救災模範,兩屆全軍優秀指揮軍官

劉建華

漢語拼音
Liu Jianhua
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1952 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1969/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1972/11
共青團
特殊關係 備註

許振超

漢語拼音
Xu Zhenchao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1950
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1968/1
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1994/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王軍

漢語拼音
Wang Jun 
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1921 / 10
死亡
2014 / 11
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/2
共青團
特殊關係 備註

劉珂

漢語拼音
Liu Ke
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

梁濤

漢語拼音
Liang Tao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1984/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張德霖

漢語拼音
Zhang Delin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1958 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜
研究員
參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1982/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面