Subscribe to RSS - 濱海

您在這裡

濱海

魯曼

漢語拼音
Lu Man
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1985 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
2009/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
2010/12
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

王兆耀

漢語拼音
Wang Zhaoyao 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1962 / 2
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
特殊關係 備註

徐少甫

漢語拼音
Xu Shaofu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1920 / 5
死亡
2003 / 10
祖籍
專業頭銜 參加工作
1937/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1938/4
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

王榮

漢語拼音
Wang Rong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1958 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
教授
參加工作
1975/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1976/10
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

潘遙

漢語拼音
Pan Yao
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
中學以下
留學經驗 留學國家
出生
1927
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1944
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張華祝

漢語拼音
Zhang Huazhu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1945 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜
工程師
參加工作
1968/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1965/5
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註