Subscribe to RSS - 榮成

您在這裡

榮成

林紅玉

漢語拼音
Lin Hongyu
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1970 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1989/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1995/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年6月,榮獲全國優秀縣委書記稱號。

陳小戎

漢語拼音
Chen Xiaorong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1954 / 1
死亡
祖籍
專業頭銜
經濟師
參加工作
1971
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/6
共青團
副局級以上
特殊關係 備註

楊東

漢語拼音
Yang Dong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張立勇

漢語拼音
Zhang Liyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜
其他專業頭銜
參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
二级大法官

尹慧敏

漢語拼音
Yin Huimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂建

漢語拼音
Lv Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊藝文

漢語拼音
Yang Yiwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
正副處級
特殊關係 備註

張新起

漢語拼音
Zhang XinQi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋協峰

漢語拼音
Song XieFeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蒲增繁

漢語拼音
Pu Zengfan 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面