Subscribe to RSS - 榮成

您在這裡

榮成

楊東

漢語拼音
Yang Dong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1962 / 12
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1984/08
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1988/12
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張立勇

漢語拼音
Zhang Liyong
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 10
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1976/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1974/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

尹慧敏

漢語拼音
Yin Huimin
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1955 / 5
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/12
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/01
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

呂建

漢語拼音
Lu Jian
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗
訪問學者
留學國家
西歐
出生
1960 / 3
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

楊藝文

漢語拼音
Yang Yiwen
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1961 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜
政工師
參加工作
1983/8
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/6
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

張新起

漢語拼音
Zhang XinQi
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1956 / 8
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1974/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1977/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

宋協峰

漢語拼音
Song XieFeng
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
研究生
留學經驗 留學國家
出生
1963 / 6
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

蒲增繁

漢語拼音
Pu Zengfan 
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷
大學本科
留學經驗 留學國家
出生
1959 / 4
死亡
祖籍
專業頭銜 參加工作
1983/7
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間
1983/3
共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

李岩岩

漢語拼音
性別
年齡
種族
漢族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1955
死亡
祖籍
專業頭銜
少將
參加工作
1969入伍
出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註
2015年,60歲的李岩岩,已到正軍級最高服役年齡,卸任總装司令部副參謀長一職。

劉德偉

漢語拼音
Liu Dewei
性別
年齡
種族
最高學歷 留學經驗 留學國家
出生
1958 / 11
死亡
祖籍
專業頭銜
中將
參加工作 出生地
政黨
中國共產黨
入黨時間 共青團
無或副處級以下
特殊關係 備註

頁面